Политика на поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

 

 1. Данни за Администратора:

„Ай Естейтс“ ООД e търговско дружество с ЕИК 201595624, представлявано от управителя си Елизавета Дмитриевна Фучиджи и с предмет на дейност: „Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проучване, проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения; посредничество при продажба на недвижими имоти, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба и т.н.“

 

 1. Данни за контакт с „Ай Естейтс“ ООД:
 • Държава: България
 • Адрес: гр. Бургас, ул. “Сан Стефано“ № 97
 • Телефон: +359888248181
 • Ел. поща: info@atlantisestates.bg

 

 1. Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

 • Три имена: Елизавета Дмитриевна Фучиджи
 • Ел. поща: info@atlantisestates.bg
 • Тел: +359888248181

 

 1. Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
 • „обикновени” лични данни – имена, адрес, електронна поща, IP адрес и други изрично предоставени;
 • единен граждански номер, номер на лична карта, номер на паспорт и други изрично предоставени;
 • специални /чувствителни/ лични данни – данни за здравословно състояние и други изрично предоставени и необходими във връзка с изпълнение на законовите задължения на „Ай Естейтс“ ООД;

 

 1. Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните основания и цели:
 • Обработването се основава на вашето свободно изразено съгласие;
 • Трудови отношения, социално и здравно осигурителни отношение, счетоводни дейности на дружеството и други сходни правно/законово необходими цели;
 • Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;
 • Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение;
 • Обработването е необходимо, за да защитим вашите (жизненоважни) интереси (или интереси на друго лице);
 • Обработването е необходимо за целите на директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения) изпращани по имейл адрес и/или мобилен номер.
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните;

 

 1. Следните организации/лица ще получат личните ви данни:
 • Трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, надзорни и регулаторни органи при изпълнение на законови или договорни задължения на „Ай Естейтс“ ООД, или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 •  „Ай Естейтс“ ООД може да предоставя личните данни /обикновени и/или специални/ взети от субекта на данни за целите на счетоводно, правно, трудово, осигурително и друг вид законно и правно обосновано обслужване на дружество „АТЛАНТИС ФИНАНС“ ЕООД, ЕИК 147093368.

 

 1. Относно мерки за сигурност предприети от „Ай Естейтс“ ООД за защита на личните данни:
 • Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на „Ай Естейтс“ ООД. Дружеството прилага и актуализира непрекъснато технически и организационни мерки, необходими за гарантиране на високо ниво на сигурност и защита на данните.

 

 1. Съгласие:
 • Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (Уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
 • Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
 • В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
 • Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като отправите искане на посочените контактни данни на „Ай Естейтс“ ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.

 

 1. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:
 • „Ай Естейтс“ ООД няма намерение да предава вашите лични данни на държава извън ЕС или на международна организация (без предварително да получи Вашето съгласие).
 • Към настоящия момент няма държава извън ЕС или международна организация, които да получават от нас вашите лични данни.

 

 1. Период на съхраняване на данните:

„Ай Естейтс“ ООД ще съхранява Вашите лични данни съобразни следните срокове и правила:

 • „Ай Естейтс“ ООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство. Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;
 • „Ай Естейтс“ ООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;
 • Картина (Видеозапис) при посещение на собствени офиси на „Ай Естейтс“ ООД – до една година от датата на създаване на записа;
 • Когато „Ай Естейтс“ ООД възнамерява да обработва личните данни по-нататък за цел, различна от тази, за която са събрани, той предоставя на СУБЕКТА НА ДАННИТЕ преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и обезпечава спазването на законосъобразността на обработването. Данните ще бъдат съхранявани чрез технически и организационни мерки, необходими за гарантиране на високо ниво на сигурност и защита на данните

 

 1. Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Ай Естейтс“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Ай Естейтс“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Ай Естейтс“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Ай Естейтс“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • имате право да поискате от „Ай Естейтс“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 

 

 1. Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за Република България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Ай Естейтс“ ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „Ай Естейтс“ ООД или директно на Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Допълнителна информация:

 

 1. Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице."

 

 1. Защо „Ай Естейтс“ ООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим нашите услуги и за да изпълним законовите си задължения, упражним своите права както и да извършим всяка друга произтичаща или незабранена от закона дейност/изрично упомената пред субекта на лични данни/, е необходимо да ни предоставите и ние да съберем вашите лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Ай Естейтс“ ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

 

 1. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
 • Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
 • „Ай Естейтс“ ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.
 • Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „Ай Естейтс“ ООД.
 • Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
 • Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

 1. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
 • „Ай Естейтс“ ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
 • Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
 • Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
 • Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

 

 1. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Ай Естейтс“ ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните (ако има такова).
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „Ай Естейтс“ ООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

 1. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на „Ай Естейтс“ ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните. За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да посочите следните данни:

 • Трите си имена;
 • Държава;
 • Адрес;
 • Телефон;
 • Ел. поща;

 

В случай на необходимост, при каквито и да е обстоятелства, субектите предоставили лични данни, може да се обърнат към Отговорника по защита на данните, на ел. поща: info@atlantisestates.bg и тел: +359888248181