Блог

Изчисляване на данъчна оценка на недвижим имот: защо и как?03.09.2021 г.

Изчисляване на данъчна оценка на недвижим имот: защо и как?

Без съмнение, секторът с покупко-продажба и наеми на недвижими имоти е един от най-динамичните у нас. Той привлича интереса на редица предприемачи както в България, така и по света, а процедурата по изчисляване и издаване на данъчна оценка на имота е ключова за осъществяването на всяка сделка. 
Документът, познат като данъчна оценка на имота, е задължителен елемент от документацията, които следва да бъде представен при осъществяване на имотни сделки. В следващите редове, обобщаваме всичко важно, което трябва да знаете за процедурата.


Защо е необходима данъчната оценка?

Съгласно действащото законодателство в България, всеки собственик на имот е задължен да плаща данък за собствеността си върху притежаваното от него недвижимо имущество. Данъчната основа е тази, върху която собственикът дължи данък. С други думи, данъчната оценка на конкретния имот е документът, въз основа на който се начислява имущественият данък.
За да се предоставят данни за дължимия имуществен данък, необходимостта от издаването на данъчна оценка важи за всички недвижими имоти. Данъчната оценка, респективно дължимият данък, са различни за всички имоти, в зависимост от вида, местонахождението, площта и някои други фактори, относими за имота.
Когато е налице липса на каквито и да било задължения към бюджета за съответния имот, в качеството си на собственик, Вие получавате удостоверение, с което безпроблемно бихте могли да дадете ход по осъществяването на имотната сделка.

Как се издава данъчна оценка на имот?

Няколко са основните неща, които всеки собственик на имот трябва да знае преди да пристъпи към процедурата по издаване на данъчна оценка. Познаването им ще Ви спести време и неудобства, възникнали вследствие на допуснати пропуски.


Откъде се издава данъчна оценка? Какви документи са необходими?

Данъчните служби към съответните общини са компетентните органи, към които се депозира искане за издаване на оценка и от които се получава такава. За да се случи това, е необходимо да бъде представен следният набор от документи:

  •       Нотариален акт за имота - копие и оригинал (за справка);
  •       Удостоверение за наследници (в случай, че имотът е придобит като наследство);
  •       Формуляр по образец на искане за издаване на данъчна оценка за имот - може да бъде предоставен на място в съответната служба или да бъде попълнен предварително и предаден при физическото Ви посещение във ведомството;
  •       Други документи, необходими за изясняване данъчната оценка на имота (при поискване).

Кой може да поиска издаване на данъчна оценка? 

Това право е гарантирано на собственика на имота, упълномощен от него представител и/или наследник на имота. За установяване на законността на искането се правят следните проверки, в зависимост от това кой иска издаване на данъчна оценка:

  •       Ако това е собственикът - прави се проверка за липса на данъчни задължения;
  •       Ако това е упълномощено лице - прави се проверка дали същото има представителна власт;
  •       Ако това е наследник - лицето следва да представи документ за самоличност, както и да приложи удостоверение за наследници.

Кой може да получи данъчната оценка?

Документът за данъчна оценка се предоставя на собственика и/или на упълномощеното от него лице, наследник. Когато собствеността на имота е разпределена между няколко лица, данъчната оценка може да бъде получена от едно от тях.

Бъдете информирани с Атлантис Естейтс!

Нашият екип от юристи, счетоводители и финансисти предоставя пълна подкрепа през всички стъпки на имотната сделка - както под формата на директна помощ към нашите потенциални клиенти, така и като регулярни съвети в нашата блог секция. 
Защото имаме знанията, опита и експертизата, нужни за Вашето спокойствие и удовлетвореност!